Bảng giá

Lựa chọn gói phần mềm ClickUp phù hợp
Gói UNLIMITED Phù hợp với nhóm nhỏ
156.000 đ/tháng/user
Mọi thứ trong gói FREE FOREVER cộng với:
Bộ nhớ không giới hạn
Tích hợp không giới hạn
Không giới hạn Dashboards
Không giới hạn List, Board, Form, Calendar,...
Phân quyền Users, Guests
Goals, trường tùy biến
Quản lý dữ liệu & Báo cáo
Gói BUSINESS Phù hợp với doanh nghiệp vừa
BÁN CHẠY
374.400 đ/tháng/user
Mọi thứ thuộc gói UNLIMITED cộng với:
Đăng nhập Google (SSO)
Không giới hạn Teams
Xuất dữ liệu tùy biến
Automations, Time Tracking nâng cao
Mind Maps & Timeline View
Workload
Goal Folders
Gói BUSINESS PLUS Phù hợp với công ty đa phòng ban
đ 592.800 /tháng/user
Mọi thứ trong gói BUSINESS cộng với:
Team Sharing
Subtasks in Multiple Lists
Tự động hóa và API
Tùy chỉnh phân quyền
Tạo chức vụ tùy chỉnh
Hỗ trợ ưu tiên
Gói ENTERPRISE Phù hợp với doanh nghiệp lớn
LIÊN HỆ /tháng/user
Mọi thứ trong gói BUSINESS PLUS cộng với:
Đăng nhập 1 lần (SSO)
Tùy chỉnh hợp đồng & HIPAA
API Limit tăng thêm
Quyền, Workload nâng cao
Thương hiệu riêng
Onboarding tùy biến
SAML tùy biến
Success Manager riêng
Gói FREE FOREVER Phù hợp với cá nhân
đ 0 /tháng/user
Dung lượng 100MB
Không giới hạn Tasks
Không giới hạn Members
Xác thực 2 yếu tố
Quay video In-App
Chat, Email, Kanban Boards
Theo dõi hoạt động
Gói UNLIMITED Phù hợp với nhóm nhỏ
đ 280.800 /tháng/user
Mọi thứ trong gói FREE FOREVER cộng với:
Bộ nhớ không giới hạn
Tích hợp không giới hạn
Không giới hạn Dashboards
Không giới hạn List, Board, Form, Calendar,...
Phân quyền Users, Guests
Goals, trường tùy biến
Quản lý dữ liệu & Báo cáo
Gói BUSINESS Phù hợp với doanh nghiệp vừa
BÁN CHẠY
đ 592.800 /tháng/user
Mọi thứ thuộc gói UNLIMITED cộng với:
Đăng nhập Google (SSO)
Không giới hạn Teams
Xuất dữ liệu tùy biến
Automations, Time Tracking nâng cao
Mind Maps & Timeline View
Workload
Goal Folders
Gói BUSINESS PLUS Phù hợp với công ty đa phòng ban
đ 904.800 /tháng/user
Mọi thứ trong gói BUSINESS cộng với:
Team Sharing
Subtasks in Multiple Lists
Tự động hóa và API
Tùy chỉnh phân quyền
Tạo chức vụ tùy chỉnh
Hỗ trợ ưu tiên
Gói ENTERPRISE Phù hợp với doanh nghiệp lớn
LIÊN HỆ /tháng/user
Mọi thứ trong gói BUSINESS PLUS cộng với:
Đăng nhập 1 lần (SSO)
Tùy chỉnh hợp đồng & HIPAA
API Limit tăng thêm
Quyền, Workload nâng cao
Thương hiệu riêng
Onboarding tùy biến
SAML tùy biến
Success Manager riêng
Gói FREE FOREVER Phù hợp với cá nhân
đ 0 /tháng/user
Dung lượng 100MB
Không giới hạn Tasks
Không giới hạn Members
Xác thực 2 yếu tố
Quay video In-App
Chat, Email, Kanban Boards
Theo dõi hoạt động

Khách hàng đã mua ClickUp qua Repu Digital

SO SÁNH TÍNH NĂNG

Chi tiết các gói ClickUp

Lựa chọn gói phần mềm ClickUp phù hợp

Gói
UNLIMITED

Group

144.000đ
/tháng/user

Gói
BUSINESS

Group

345.600đ
/tháng/user

Gói
BUSINESS +

547.200đ
/tháng/user

Gói
ENTERPRISE

LIÊN HỆ

LIÊN HỆ
/tháng/user

Gói
FREE FOREVER

0đ


/tháng/user

Gói
UNLIMITED

Group

144.000đ
/tháng/user

Gói
BUSINESS

Group

345.600đ
/tháng/user

Gói
BUSINESS +

547.200đ
/tháng/user

Gói
ENTERPRISE

LIÊN HỆ

LIÊN HỆ
/tháng/user

Gói
FREE FOREVER

0đ


/tháng/user

Giới hạn sử dụng
Tasks Unlimited Unlimited Unlimited Unlimited Unlimited
Spaces Unlimited Unlimited Unlimited Unlimited 5 Spaces
Lists trong 1 Space 400 400 400 400 100
Folders trong 1 Space 400 400 400 400 400
Custom Views Unlimited Unlimited Unlimited Unlimited Unlimited
Tính năng cơ bản
Dung lượng lưu trữ (File đính kèm) Unlimited Unlimited Unlimited Unlimited 100 MB
Hỗ trợ ClickUp US 24/7 TRUE TRUE TRUE TRUE TRUE
Hỗ trợ bởi ClickUp Việt Nam Đăng ký thêm Đăng ký thêm Đăng ký thêm Đăng ký thêm Đăng ký thêm
Privacy & Sharing TRUE TRUE TRUE TRUE TRUE
Guests 5 Guests + 2/user thêm
Unlimited Read-Only
10 Guests + 5/user thêm
Unlimited Read-Only
10 Guests + 5/user thêm
Unlimited Read-Only
10 Guests + 5/user thêm
Unlimited Read-Only
Guests phải được trao quyền truy cập
(Không có quyền)
Tùy chỉnh trường TRUE TRUE TRUE TRUE 100 lần sử dụng
Templates TRUE TRUE TRUE TRUE TRUE
Chế độ xem
List View TRUE TRUE TRUE TRUE TRUE
Board View TRUE TRUE TRUE TRUE TRUE
Calendar View TRUE TRUE TRUE TRUE TRUE
Box View TRUE TRUE TRUE TRUE X
Gantt View TRUE TRUE TRUE TRUE 100 lần sử dụng
Activity View 7 ngày sử dụng TRUE TRUE TRUE 1 ngày sử dụng
Timeline View 100 lần sử dụng TRUE TRUE TRUE 100 lần sử dụng
Workload View 7 ngày sử dụng TRUE Tùy chỉnh sức chứa & nhóm bổ sung Tùy chỉnh sức chứa & nhóm bổ sung 1 ngày sử dụng
Table View TRUE TRUE TRUE TRUE TRUE
Map View TRUE TRUE TRUE TRUE X
Mind Maps 100 lần sử dụng TRUE TRUE TRUE 100 lần sử dụng
Doc View TRUE TRUE TRUE TRUE TRUE
Chat View TRUE TRUE TRUE TRUE 100 lần sử dụng
Form View Không thay đổi được màu sắc và logo thương hiệu Có thể tùy biến màu sắc và logo thương hiệu Có thể tùy biến màu sắc và logo thương hiệu Có thể tùy biến màu sắc và logo thương hiệu X
Tùy chỉnh
Tùy chỉnh Status TRUE TRUE TRUE TRUE TRUE
Tùy chỉnh Task IDs X TRUE TRUE TRUE X
Chỉnh sửa đa dạng TRUE TRUE TRUE TRUE TRUE
Automations 1.000 lần sử dụng/tháng 10.000 lần sử dụng/tháng + Multiple Actions & Conditions 25.000 lần sử dụng/tháng + Multiple Actions & Conditions 250.000 lần sử dụng/tháng + Multiple Actions & Conditions 100 lần sử dụng/tháng
Portfolios TRUE Permission Settings Permission Settings + Sharing Permission Settings + Sharing 100 lần sử dụng
Hiển thị lịch công việc sắp tới TRUE TRUE TRUE TRUE X
Multiple Assignees TRUE TRUE TRUE TRUE TRUE
Multiple Toolbar TRUE TRUE TRUE TRUE TRUE
Task Checklists TRUE TRUE TRUE TRUE TRUE
Dependencies TRUE TRUE TRUE TRUE TRUE
White Labelling X X X TRUE X
Relationships TRUE TRUE TRUE TRUE TRUE
Tags TRUE TRUE TRUE TRUE TRUE
Priorities TRUE TRUE TRUE TRUE TRUE
Column Calculations TRUE TRUE TRUE TRUE X
API Calls 100/phút 100/phút 1.000/phút 10.000/phút 100/phút
Doc Tags 100 lần sử dụng 100 lần sử dụng TRUE TRUE 100 lần sử dụng
Tính năng nâng cao
Kiểm lỗi: Chú thích hình ảnh & PDF 100 lần sử dụng TRUE TRUE TRUE 100 lần sử dụng
Chia sẻ mọi thứ công khai X TRUE TRUE TRUE X
Quay video trong ứng dụng TRUE TRUE TRUE TRUE TRUE
Gửi Email trong ứng dụng TRUE TRUE TRUE TRUE 100 lần sử dụng
Teams 1 team TRUE TRUE TRUE X
Team Sharing X X TRUE TRUE X
Guests Visibility TRUE TRUE TRUE TRUE X
Xử lý ngôn ngữ tự nhiên TRUE TRUE TRUE TRUE TRUE
Thông báo thông minh TRUE TRUE TRUE TRUE TRUE
Chỉ định nhận xét TRUE TRUE TRUE TRUE TRUE
Delegate Reminders TRUE TRUE TRUE TRUE X
Tài liệu riêng tư TRUE TRUE TRUE TRUE X
Lưu trữ đám mây TRUE TRUE TRUE TRUE TRUE
Tasks in Multiple Lists TRUE TRUE TRUE TRUE TRUE
Subtasks in Multiple Lists 100 lần sử dụng 1.000 lần sử dụng TRUE TRUE 100 lần sử dụng
Báo cáo
Goal TRUE TRUE TRUE TRUE 100 lần sử dụng
Goal Folders X TRUE TRUE TRUE X
Dashboards Giới hạn Widgets TRUE TRUE TRUE 100 lần sử dụng
Time Tracking TRUE TRUE TRUE TRUE TRUE
Ước tính thời gian chi tiết X TRUE TRUE TRUE X
Time in Status X TRUE TRUE TRUE X
Sprints TRUE TRUE TRUE TRUE TRUE
Sprint Points 100 lần sử dụng TRUE TRUE TRUE 100 lần sử dụng
Pulse: Live Overview TRUE + Xem lịch sử dữ liệu + Xem lịch sử dữ liệu + Xem lịch sử dữ liệu 100 lần sử dụng
Milestones TRUE TRUE TRUE TRUE 10 lần sử dụng
Trang chủ & Lịch trình TRUE TRUE TRUE TRUE TRUE
Workload Profiles TRUE TRUE TRUE TRUE TRUE
Everything View TRUE TRUE TRUE TRUE TRUE
Work in Progress Limits X TRUE TRUE TRUE X
Custom Exporting 5 lần xuất TRUE TRUE TRUE 5 lần xuất
Critical Path & Slack Time 100 lần sử dụng TRUE TRUE TRUE X
Time Tracking Widgets X + Báo cáo & Bảng chấm công có thể lập hóa đơn + Báo cáo & Bảng chấm công có thể lập hóa đơn + Báo cáo & Bảng chấm công có thể lập hóa đơn X
Tích hợp
50+ tích hợp gốc TRUE TRUE TRUE TRUE TRUE
Time Tracking TRUE Notes, labels, &
billable time
Notes, labels, &
billable time
Notes, labels, &
billable time
TRUE
Bảng chấm công X TRUE TRUE TRUE X
Zapier TRUE TRUE TRUE TRUE TRUE
Integromat TRUE TRUE TRUE TRUE TRUE
Google Drive TRUE TRUE TRUE TRUE X
Drop Box TRUE TRUE TRUE TRUE X
Box Cloud Storage TRUE TRUE TRUE TRUE X
OneDrive Cloud Storage TRUE TRUE TRUE TRUE X
Tableau Web Connector X X X TRUE X
Bảo mật
Xác thực 2 yếu tố TRUE SMS SMS SMS TRUE
Yêu cầu xác thực 2 yếu tố X TRUE TRUE TRUE X
Đăng nhập 1 lần qua Google X TRUE TRUE TRUE X
Đăng nhập 1 lần qua Microsoft X X X TRUE X
Đăng nhập 1 lần SAML tùy chỉnh X X X TRUE X
Đăng nhập 1 lần Okta X X X TRUE X
Hỗ trợ Okta cho chức vụ tùy chỉnh X X X TRUE X
Quản lý phiên X X X TRUE X
HIPAA Compliance X X TRUE Liên hệ X
Xem xét hợp đồng và pháp lý X X 1 chức vụ tùy chỉnh Liên hệ X
Quyền tùy chỉnh X X X TRUE X
Vai trò tùy chỉnh X X X TRUE X
Hạn chế chia sẻ công khai X X X TRUE X
Quản lý không gian riêng tư X X X TRUE X
Giới hạn quyền Add Guests X X X TRUE X
Chế độ xem cá nhân mặc định X X X TRUE X
Thêm & xóa người dùng qua API X X X TRUE X
Hỗ trợ
Hỗ trợ 24/7 bởi ClickUp US TRUE TRUE TRUE TRUE TRUE
Hỗ trợ bởi ClickUp Việt Nam Đăng ký thêm Đăng ký thêm Đăng ký thêm Đăng ký thêm Đăng ký thêm
Nhóm hỗ trợ riêng Đăng ký thêm Đăng ký thêm Đăng ký thêm Đăng ký thêm Đăng ký thêm
Đào tạo, tư vấn sử dụng phần mềm từ chuyên gia Đăng ký thêm Đăng ký thêm Đăng ký thêm Đăng ký thêm Đăng ký thêm
FAQ

Câu hỏi thường gặp

Việc thanh toán có áp dụng đồng thời cho nhiều Workspace không?

Chi phí nâng cấp tính cho từng Workspace, bạn có thể nâng cấp Workspace này và dùng miễn phí Workspace khác.

Trong 1 Workspace có thể chỉ nâng cấp riêng User của mình không?

Không thể, khi bạn nâng cấp ClickUp, bạn cần nâng cấp toàn bộ Workspace – đồng nghĩa với việc nâng cấp tất cả User

Các task và list có ảnh hưởng đến bộ nhớ của ClickUp không?

Không ảnh hưởng, tệp đính kèm là thứ duy nhất ảnh hưởng đến bộ nhớ ClickUp của bạn

ClickUp Việt Nam có xuất hóa đơn và ký hợp đồng không?

ClickUp Vietnam đảm báo thực hiện việc ký kết hợp đồng, đóng dấu kèm hóa đơn VAT theo quy định luật pháp Việt Nam

ClickUp Việt Nam hỗ trợ CSKH như thế nào?

ClickUp Vietnam có hòm hỗ trợ riêng dành cho khách hàng, Khách hàng mail chi tiết về vấn đề/yêu cầu cần giải đáp qua hòm support@repu.vn và nhận hỗ trợ

Tôi cần làm gì khi hết hạn gói ClickUp của mình?

Chúng tôi có đội ngũ theo dõi và sẽ chủ động thông báo, hỗ trợ gia hạn và thông tin đến khách hàng các gói dịch vụ phù hợp

Hơn 800.000+ thương hiệu toàn cầu đã tin dùng ClickUp

Vì sao nên mua ClickUp qua Repu Digital?

01

Cung cấp phần mềm chính hãng với đầy đủ tính năng

02

Hỗ trợ ký hợp đồng và xuất hóa đơn đỏ

03

Đội ngũ hỗ trợ Tiếng Việt - người Việt

04

Thời gian làm việc cùng múi giờ

05

Tư vấn bảo mật thông tin khi sử dụng, 100% an toàn

06

Kinh nghiệm hỗ trợ hàng trăm KH tại Việt Nam về Ứng dụng ClickUp cho Quản lý dự án, Quản lý công việc

07

Hỗ trợ qua Email, Chat (Zalo, FB Messenger,...)

Lợi ích khi sử dụng ClickUp

Quản lý đội nhóm

Quản lý đội nhóm

Đơn giản hóa làm việc theo nhóm, theo dõi hiệu suất công việc

Làm việc từ xa

Làm việc từ xa

Giao việc - Làm việc trực tuyến, phối hợp làm việc hiệu quả

Quản lý dự án

Quản lý dự án

Lập kế hoạch công việc & theo dõi giai đoạn, cộng tác làm việc

Quản lý dữ liệu

Quản lý dữ liệu

Tích hợp các ứng dụng quản lý nội dung, dữ liệu, biểu mẫu...