Hướng dẫn sử dụng ClickUp, các cách sử dụng phần mềm ClickUp trong việc quản lý dự án, quản lý công việc